Poetry
 

 

Վահան Տերյան - Ժամանակագրական կենսագրություն (հայերեն)

Տես նաեւ. Կենսագրական լուսանկարներ


Vahan Teryan - A Chronological Biography (in English)

See also: Biographic photographs


Ваан Терьян - Хронологическая биография (на русском языке)

См. также: Биографичские фотографии


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copyright © 2010- Teryan.com
Reproduction in full or in part is prohibited without reference to Teryan.com